Vedtægter

Vedtægter for Nykøbing Sj. Roklub
 
§ 1.
Roklubbens navn er "Nykøbing Sj. Roklub", stiftet d. 30. september 1904.
Adressen er Korvetvej 10, 4500 Nykøbing Sj., og henhører under Odsherred kommune.
Nykøbing Sj. Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport, D.I.F., F.I.S.A. og DGI.
 
§ 2.
Klubbens formål er at virke til fremme for rosporten, samt at styrke medlemmernes evne og lyst til at engagere sig i, og tage medansvar for foreningen og det lokale samfund.
 
§ 3.
Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer.
AIIe mellem 10 og 18 år kan optages i klubben som juniorer. For disse kræves der samtykke fra forældre/værge.
Alle der er fyldt 18 år kan optages i klubben som seniorer.
Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen.
Aktive medlemmer skal hvert år aflægge ny svømmeprøve på 300 m, inden der må roes.
 
§ 4.
Indmeldelse sker via klubbens indmeldelsesblanketter.
Udmeldelse sker til klubbens kasserer ved regnskabsårets slutning - undtagelsesvis ved bortrejse.
 
§ 5.
Kontingent betales fra 1/1 til 31/12.
Kontingent for aktive medlemmer opkræves halvårligt forud pr. 1/1 og pr. 1/7.
Kontingent for passive medlemmer opkræves helårligt forud.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for junior -og seniorroere.
 
§ 6.
Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der er i kontingentrestance fra den daglige roning, til kontingentet er betalt.
 
§ 7.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
Kun aktive medlemmer, som er fyldt 18 år, kan være bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år skiftevis:
Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal.
Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal.
Suppleanter og revisorer vælges for 1 år.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.
 
§ 8.
Bestyrelsen varetager klubbens midler. Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening.
Generalforsamlingens samtykke kræves til større udgifter f.eks. anskaffelser af nye både og udvidelser.
 
§ 9.
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet revideres af 2 revisorer.
 
§ 10.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, og der kan kun afgives personlige stemmer.
Skriftlig afstemning afholdes, såfremt mindst 1 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen begærer dette. Medlemmer, der ikke har været medlem i mindst 3 måneder eller ikke har betalt forfalden kontingent, kan ikke afgive stemme på generalforsamlingen.
Berettiget til at stemme er kun aktive medlemmer, der er fyldt 15 år.
Den ordinære Generalforsamling skal afholdes inden udgangen af marts og meddeles i dagspressen, samt på klubbens hjemmeside senest 14 dage forinden.

Med undtagelse af formand og kasserer konstituerer bestyrelsen sig selv.
Forslag som ønskes behandlet på en generalforsamling tilstilles bestyrelsen senest 5 dage forinden.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
                             1. Valg af dirigent
                             2. Formandens beretning
                             3. Regnskab
                             4. Indkomne forslag
                             5. Valg af bestyrelse
                             6. Valg af 2 suppleanter
                             7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
                             8. Eventuelt
                                                                                                            
§ 11.
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 15 medlemmer indsender skriftlig begæring herom med angivelse af hvilke sager, der ønskes behandlet.
Bestyrelsen er i disse tilfælde pligtig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel inden 30 dage med angivelse af dagsorden.
 
§ 12.
En Generalforsamlingen i henhold til §10 og §11 er beslutningsdygtig med hensyn til vedtægtsændringer, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede er til stede og skal vedtages med mindst 2/3 majoritet.
Er dette antal ikke tilstede, sammenkaldes senest 14 dage derefter til ekstraordinær generalforsamling, på hvilken de foreslåede ændringer kan vedtages uden hensyn til de tilstedeværendes antal men dog mindst 2/3 af de mødte.
 
§ 13.
Reglement for benyttelse af klubbens bådhal, materiale og inventar udfærdiges af klubbens bestyrelse og skal tilligemed klubbens regler være opslået i bådehallen, tilgængeligt for alle medlemmer.
 
§ 14.
Bliver der på en generalforsamling ikke valgt en bestyrelse, er de fratrædende bestyrelsesmedlemmer pligtige til at fungere, indtil en ekstraordinær generalforsamling kan blive varslet 14 dage derefter.
Skulle denne generalforsamling heller ikke få valgt en bestyrelse, betragtes klubben som opløst.
Generalforsamlingen vælger en komite, bestående af 3 medlemmer, som søger at få materialet opbevaret på havnen, således at denne vil udlevere materialet til en evt. ny roklub, når mindst 12 i forening har startet en sådan.
Hvis der ikke i en periode på 3 år er startet en ny roklub, skænkes materiel og formue til DFfR.
 
§ 15.
Det er forbudt at nyde spirituøse drikke / euforiserende stoffer fra starttiden til hjemkomsten. Medlemmer, der er påvirkede, tilstedes ikke adgang til bådene.
 
§ 16.
Medlemmer der overtræder roklubbens bestemmelser og vedtægter, særlig § 15 og det i § 13 omhandlende reglement, kan idømmes karantæne - evt. ekskluderes af klubben. Eksklusion kan dog appelleres til enhver generalforsamling, der træffer endelig afgørelse. Indtil denne foreligger, betragtes den ekskluderede som ikke medlem.
 
 
 _______________________________________________________________________________________________________
 
 
Således vedtaget på generalforsamling d. 16. februar 1928 og ændret d. 28. januar 1948 og d. 11. februar 1972 og d. 9. februar 1978 og d. 26. oktober 1978 og d. 28. oktober 1982 og d. 16. oktober 1986 og d. 26. oktober 1989 og d. 24. oktober 1991 og d. 29. oktober 1992 og d. 28. oktober 1993 og d. 27. oktober 1994 og d. 30. oktober 1997 og 26. oktober 2000 og 11. oktober 2001 og 24. oktober 2002 og 12. marts 2013 og 18. marts 2014 og 12. marts 2019, 2022.