GALA

GALAJSLAVELAUGET, som i daglig tale kaldes GALA, og tillige betragtes som NYKØBING SJÆLLAND ROKLUBS VENNER, blev 17. november 1962 stiftet af lokale roere i Nykøbing Sj.

FORMÅL: At fremme Rosporten og interessen for Nykøbing Sj. Roklub og støtte denne, hvor det er muligt fx økonomisk og kammeratligt.
Pr. 1. januar 2018 udgjorde medlemslisten 50 personer.
Mange forhenværende roere, blandt andet pga. arbejde m.v., er for længst fraflyttet Nykøbing Sj. medens nuværende roere er særdeles aktive i dagligt ro farvand. Ved indbetaling af medlemmernes kontingent, som fx i året 2014, udgør 130 kr. er Støtteforeningen GALA undertiden i stand til at tilgodese Roklubben, hvilket fandt sted ved Roklubbens 100-års jubilæum i 2004 med 50.000 kr. til indkøb af båd og andet materiel. Ved Roklubbens 110-års fødselsdag d. 30.sept. 2014 doneredes 5.000 kr. til indkøb af årer til Roklubben. Endvidere blev det ved ekstraordinær laugssamling af 30. maj 2010 besluttet, at ethvert Ga-la medlem indbetaler 10 kr. pr. roet 10.000 km. roet på VANDET af Nykøbing Sj. Roklub pr. ro sæson, dog med en maksimum grænse på 50.000 km. ligeledes pr. sæson.
 
Laugssamling (generalforsamling) finder sted 1 gang årligt ultimo marts/primo april, og Laugets virksomhed ledes af et råd - "Laugsrådet" der består af 1 formand, 1 kasserer, og 3 laugsmedlemmer. Endvidere vælges 2 suppleanter og 2 revisorer.
Bestyrelsen for Nykøbing Sj. Roklub kan ikke indvælges i Laugsrådet.
 
Evt. yderligere interesse fx medlemsskab m.m. ang. Støtteforeningen GALA er du/I velkommen til at rette henvendelse til kasserer
Jytte Johansen, tlf. 40 22 17 92, e-mail adresse: jytte.johansen@privat.dk


Laugsamling (generalforsamling):
Støtteforeningen GALA afholder for foreningens medlemmer GENERALFORSAMLING (Laugssamling) og indkaldelse tilstilles ethvert GALA-medlem med nøjagtige oplysninger (herunder DAGSORDEN) om sted og dato/tidspunkt.

Venlig hilsen, Birte Friis Skytte, formand

GALA's privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Støtteforeningen GALA1 Den. 25. maj 2018

1  


GALA´s dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige GALA er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Kontaktoplysninger: Kontaktperson: Kasserer Jytte Johansen Adresse: Birkehaven 72, 3400 Hillerød CVR: 38628038 Telefonnr.: 40221792 Mail: jytte.johansen@privat.dk


Behandling af personoplysninger Vi behandler følgende personoplysninger1: 1) Medlemsoplysninger: - Almindelige personoplysninger: o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse.


Her indsamler vi oplysninger fra Vi får kun oplysningerne fra dig.Privatlivspolitik for Støtteforeningen GALA1 Den. 25. maj 2018

2  


Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt:  Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)  At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig  Behandling efter lovkrav  Behandling med samtykke

Formålene: 1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:  Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning  Som led i foreningens aktiviteter.  Indkaldelse til GALA´s Laugsamling, møder mv.  Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:2  Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til Laugsamlingen.  Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.  Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter  Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen  Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.Privatlivspolitik for Støtteforeningen GALA1 Den. 25. maj 2018

3


Videregivelse af dine personoplysninger Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen. Medlemmer: Vi vil opbevare dine personoplysninger fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier: Vi opbevarer dog oplysninger på medlemmer, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig: • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data • Retten til indsigt i egne personoplysninger • Retten til berigtigelse • Retten til sletning • Retten til begrænsning af behandling • Retten til indsigelse Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig hos GALA´s bestyrelse og Roklubbens hjemmeside under GALA. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.