Klubhus

Reglementer   Ud over love og reglementer for DFFR og DGI, gælder følgende reglementer for Nykøbing Sj. Roklub. Reglementerne varetages i ro sæsonen af vagten (Vagtens navn kan ses på listen i hallen) hvis anvisninger skal respekteres og efterleves. Vedkommende kan i særlige tilfælde dispensere fra reglementet. Overtrædelse kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller andet.

Manglende kendskab friholder ikke for ansvar.    

Klubhuset.  

Der kan mod depositum udleveres nøgler til klubbens seniorroere samt junior-styrmænd. Nøglen skal afleveres ved udmeldelse af roklubben, eller hvis bestyrelsen forlanger det.          

Brug af samt ophold i og ved klubhuset    

Klubhuset og dets faciliteter står til rådighed for medlemmerne i den udstrækning, klubbens love overholdes.

Al færdsel i og ved klubhuset, skal foregå på ordentlig måde under hensyn tagen til andre tilstedeværende. 

Biler, knallerter og cykler parkeres på de dertil indrettede pladser. Det er forbudt at køre på cykel og knallerter på bådbroen. 

Husreglementet skal efterkommes og respekteres.

 

Rengøring og orden i og ved klubhuset.    

Alle medlemmer har pligt til at medvirke til opretholdelse af orden overalt, såvel ude som inde. 

Efter endt brug af lokaliteter i eller ved klubhuset skal de efterlades på en sådan måde, at andre umiddelbart kan overtage dem. 

Møbler og inventar skal sættes på plads efter endt brug, og eventuelle flasker og porcelæn skal placeres på deres respektive opbevaringssteder. 

Ergometre skal efterlades rengjorte med det på pulten placeret rengøringsmiddel. 

Køkkenet skal til enhver tid holdes rent og rydeligt. Service skal placeres enten i opvaskemaskinen eller på deres respektive pladser. 

I omklædningsrummene må der ikke efterlades tøj eller andre ejendele. 

Både og årer samt andet romateriel skal efter endt brug rengøres og anbringes på deres rette plads.                                                                                                                                                               

I øvrigt foretages rengøring efter den for tiden gældende rengøringsliste (se opslag), og ethvert medlem har pligt til at efterkomme disse bestemmelser.

 Aflåsning og anden sikring af klubhuset.  

1.     Ethvert medlem har ansvar for, at klubbens alarmsystem tilkobles, når de forlader klubben som sidste person.

2.     Den elektroniske lås vil altid sørge for, at adgangsdøren er låst.

3.     Nøgle brikken skal opbevares forsvarligt, I tilfælde af bortkomst skal dette meldes til den nøgle ansvarlige/ et bestyrelsesmedlem så nøglen kan blive blokeret.