Klubinfo

Kommandoer:

 

Har du brug for at få genopfrisket kommandoerne, når du ror? Eller er du blot i tvivl om, hvad forskellen er mellem kommandoerne "Åren på vandet" og "Sæt i"?

Vær opmærksom på, at det kun er styrmanden i båden, som giver kommandoerne.

Dette gælder også, når du er på langtur - dvs. på ro ture uden for roklubbens daglige ro farvand.

Men på disse ture er der altid en langtursstyrmand i båden - og giver han/hun en anden kommando, skal denne altid respekteres af alle de øvrige roere i båden - inklusive styrmanden.

Mange af kommandoerne kan varsles på forhånd med et "klar til at...".

Når styrmanden siger dette, betyder det, at der efterfølgende kommer en kommando til roerne - og ikke at man skal begynde selve kommandoen. En lignende kommando er "næste tag...".

Denne kommando betyder, efter man har ført åren ud af vandet, skal man udføre kommandoen.

 

 

Kommandoer til at gå om bord og at komme fra borde

"Klar til at gå om bord"           Styrmanden holder båden fast midtskibs.
                                             Roerne stiller sig ved deres pladser og er klar.

 

"Om bord"                                   Roerne træder ned i båden og gør sig klar til at ro.

 

"Klar til at gå fra borde"             Styrmanden holder båden fast midtskibs.
                                             Roerne løsner årer og fodremme og gør sig klar til at forlade båden

 

"Fra borde"                                  Roerne rejser sig op og træder ind på pontonen.

 

Kommandoer til at komme fri og skabe balance

"Sæt fra"                                       Roerne skubber båden fri af pontonen

 

"Balance"                                      Roerne sidder i vel-roet stilling og trykker årehåndtaget ned på rælingen.
                                             Styrmanden skaber balance ved at flytte sig på styrmandssædet

 

"Åren på vandet"                       Stillingen er som ved "Det er vel”, men åren er på vandet. Forskellen mellem "Åren på vandet” og ”Sæt i” er  (udover et lille tvist) at "Åren på vandet" benyttes, når båden ligger stille.

 

Kommandoer til at starte roning eller skodning

"Til roning klar"                         Roerne kører langsomt frem og er klar til at begynde roningen.

 

"Ro væk"                     Roningen påbegyndes og skal fortsættes, indtil styrmanden giver en ny kommando.

 

"Til skodning klar"                 Roerne trækker årehåndtaget ind til brystet og vender årebladet 'baglæns'

 

"Skod væk"                                  Roerne sætter årerne i vandet og trykker håndtaget fremad.
                                             Skodningen skal fortsættes, indtil styrmanden giver en ny kommando.

 

  

Kommandoer til at ændre fart eller standse

"Vel roet" eller ”Det er vel”       Roningen skal straks ophøre, og roerne skal sætte sig i vel-roet stil                                                                                     ling. Kommandoen skal falde i slutningen af ro taget.

                         

"Småt roning"                          Roerne fører årerne let gennem vandet med samme kadence som før, men trækket er svagere
                                               således  at båden netop har styrefart.

 

"Fuldt træk"                                    Alle roere skal igen trække lige kraftigt. Bruges til at ophæve "småt roning".

 

"Sæt i"                                              Roerne sænker årebladet ned under vandet.

                                                Årebladet holdes vandret, så det fanger vandet og bremser båden blidt.

                                                Styrmanden skal sikre sig, at roerne har strakte arme og ben!

                                                Hvis der er tid, skal man først kommandere "vel roet" og "klar til at sætte i".

Hvis båden ikke bremser hurtigt nok, kan man straks følge op ved at kommandere

”Sæt hårdt i” 

"Sæt hårdt i"                                     Roerne sænker årebladet ned under vandet.
                                                  Årebladet holdes lodret, så det bremser båden hårdt.
                                                  Styrmanden skal sikre sig, at roerne har strakte arme og ben!
                                                  Hvis der er tid, skal man først kommandere "vel roet" og "klar til at sætte hårdt i".

 

 

Kommandoer til at ændre bådens retning

"Bagbord småt roning"                   Med disse kommandoer kan man dreje både mere eller mindre skarpt mod

"Bagbord vel roet"                          bagbord.

"Bagbord sæt i"                              Båden drejer mindst ved "bagbord småt roning" og mest ved "bagbord sæt

"Bagbord sæt hårdt i"                      hårdt i". Drej ikke skarpere end nødvendigt, det er anstrengende for roerne.

 

 

"Styrbord småt roning"

"Styrbord vel roet"

"Styrbord sæt i"                              Som ovenfor, blot drejer båden nu mod styrbord.

"Styrbord sæt hårdt i"

                         

 

 

"Styrbord - fald ind"                             Styrbord (eller bagbord) falder ind i den roning (eller skodning), der foretages

eller                                                       af den anden sides roere.

"Bagbord - fald ind"                        Bruges hvis styrmanden har kommanderet "styrbord vel roet" eller lignende

 eller blot                                              for at dreje båden.                   

"Lige træk"                                 

 

 

Kommandoer til vending af båden

"Bagbord til                                 Denne kommando vender båden til bagbord, dvs. mod uret (huskeregel:

skodning klar –                           båden drejer til samme side, som man skodder).

styrbord skal ro –                   Bagbordsroerne sætter sig i til-skodning-klar-stillingen.

skod væk"                            Styrbordsroerne bliver siddende i vel-roet-stillingen.

                                           Idet der kommanderes "skod" begynder bagbordsroerne at skodde, og samtidig kører styrbords 
                                           roerne frem og tager et ro tag, så snart bagbordsroerne er færdige med deres skoddetag.
                                           Der skiftevis ros og skoddes, indtil styrmanden kommanderer "det er vel".

 

 

"Styrbord til skodning klar –    Denne kommando vender båden til styrbord, dvs. med uret (huskeregel: båden drejer til samme side som man skodder).

bagbord skal ro –                     Styrbordsroerne sætter sig i til-skodning-klar-stillingen.

skod væk"                                Bagbordsroerne bliver siddende i vel-roet-stillingen.
                                               Idet der kommanderes "skod", begynder styrbordsroerne at skodde, og samtidig kører bag   bordsroerne frem og tager et ro tag, så snart styrbordsroerne er færdige med deres skoddetag.
                                               Der skiftevis ros og skoddes, indtil styrmanden kommanderer "det er vel".

 

 

Diverse kommandoer

"Kvart åren"                             Roerne trækker årerne ind, indtil de har fat med en hånd på hver side af klem ringen.
                                          Dette skal ske, mens roerne kører tilbage på sædet, og uden at roningen standser eller rytmen ændres.
                                          Bruges i smalle kanaler eller ved passage af broer, hvor der ikke er ret meget plads i bredden.

 

"Åren ud"                           Modsat af "kvart åren"-kommandoen.
                                           Under tilbagekørslen skubbes åren ud, uden at roningen standser.

 

"Åren langs"                              Roerne slipper åren med den yderste hånd, læner overkroppen kraftigt tilbage og fører åren
                                           hen over hovedet med den indvendige hånd.

                                           Bruges ved passage af et smalt sted eller ved anløb af en bro.

 

"Rejs årer"                                  Styrmanden skal først kommandere "vel roet" og "klar til at rejse årer", og han skal sikre sig, at roerne har
                                             løsnet årerne fra svirvlerne.
                                             Roerne svinger årerne op til lodret stilling, så håndtaget hviler på bundbrættet tæt ved midterlangremmen.
                                             Årebladets hule side skal vende agterud.
                                             Bruges som hilsen til et andet skib.
                                             Kan også bruges ved tillægning ved et højt bolværk i stedet for "åren langs".
                                             NB: Styrmanden skal være sikker på at roerne er stærke nok til at løfte årerne, ellers kommer det nemt til at se meget kikset ud.

 

"Lad falde"                                   Ophæver "rejs årer"-kommandoen.
                                              Roerne sænker forsigtigt årerne ned på plads i swirvlerne og spænder dem fast. Derefter indtager roerne "vel roet"-stillingen.

 

"Se til åren"                            Alle roere skal se til deres eget åreblad, så det ikke støder ind i noget under roningen. Er en forhindring tæt på åren, skal roeren
                                              kvarte åren eller lade den gå langs.
                                              Hvis der kun er forhindringer i den ene side, kan man kommandere "styrbord (eller bagbord) se til åren".

 

 

 

 

Materiel 
 
Materiellet skal altid behandles, så det ikke lider overlast. 
 

Ved kæntring skal man:

  • Kravle op i båden igen.
  • Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal man blive ved båden iført redningsvesten og forsøge at svømme båden til land.

 
Intet outrigger materiel (gig undtaget) må benyttes før 15. maj. 

Kaproningschef kan foranledige, at både tages ud af almindelig brug for at friholde dem til træning/kaproning.

Navne på disse både samt hvem, der benytter dem og hvornår, skal offentliggøres i bådhallen.              
 

Rettigheder.
 
 

Et medlems rettigheder bliver tildelt af bestyrelsen og kan aflæses på opslagstavlen i bådhallen.

 
 

Bestyrelsen kan med øjeblikkelig virkning fratage en roer vedkommendes rettigheder. Dette kan behandles på førstkommende bestyrelsesmøde, hvortil roeren kan gøre skriftlig indsigelse.

 
 

Korttursstyrmandsret: Giver ret til selv at vurdere vejret før ro tur og sammensætte hold efter dette. Styrmandsret kan først opnås i det år man fylder 14 år. For ungdomsroer kun i forbindelse med træningsaftener, hvor der er en træner til stede.

 
 

Scullerret: Giver ret til at benytte outrigget materiel hvis man har korttursstyrmandsret.

 
 

Kajakret: Giver ret til at benytte kajakker hvis man har korttursstyrmandsret.

 
 

Langtursstyrmandsret: Giver ret til at føre båd uden for dagligt rofarvand. (se i øvrigt Tillæg til langtursreglement)

 
 

Ro instruktør/klubtræner: Giver ret til at lære andre at ro.

 
 

Svømmeprøve: Enhver skal før første ro tur hvert år aflægge svømmeprøve 300 m uden hvil og kunne træde vande.