Sikkerhedsinstruks for ikke medlemmer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for gæster uden tilknytning til roklubben.   Udarbejdet: den 21. februar 2013. Steen, Anders og Holger    

Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for: NSR's Inriggere og Kajakker

Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af fartøjer (f.eks. 5 kanoer):

   

 1. Identifikation af rederen: Nykøbing Sj. Roklub

Skriv navn og adresse på rederen. Rederen er den person eller det organ, som har ejerskab af sejladsaktiviteterne:  

   

 2. Sejladsaktiviteter: Sejladsen foregår 2 km i sydlig og østlig retning fra havne indløbet efter 15. maj og inden 1. okt. Under 6 m vind. Der skal være en instruktør i bådene, ved kajak skal der være en instruktør i en af kajakkerne.

Beskriv sejladsaktiviteterne, herunder hvilke aktiviteter der er tale om, samt hvor og hvornår de må foregå. Sæt rammer og begrænsninger for sejladsen, f.eks. luft- og vandtemperatur, vind, bølger og sigtbarhed:

   

 3. Identifikation af risici identifikation:  Side sø, sten og sandbanker ( vi er tæt på kysten og havnen.)

Beskriv de sikkerhedsmæssige risici, der kan være ved de i punkt 2 (Sejladsaktiviteter) beskrevne sejladsaktiviteter:  

   

 4. Tiltag til at imødegå risici: Der er instruktør/rutineret styrmand med i bådene der kender farvandet.

Beskriv, hvad der skal gøres for at imødegå hver af de identificerede risici under punkt 3 (Identifikation af risici):

   

 5. Beskrivelse af fartøjet og udrustning:  2 og 4 års inriggere og havkajakker. Udstyr. Øsekar, bådshage, fangeline og redningsveste. Løbende kontrol og årlig afprøvning af oppustlige redningsveste. Passagere skal kunne svømme, (oplyse om de har epelepsi/sukkersyge eller andet) bære redningsvest, ingen spiritus inden og under sejladsen.  

Beskriv fartøjet, herunder den anvendelse det ifølge byggestandard/producentens anvisninger er beregnet til: Beskriv det udstyr, der skal være om bord i forbindelse med sejladsaktiviteterne, og hvordan det vedligeholdes: Beskriv krav til passagerer/elever, f.eks. opførsel, pligter og kompetencer:

   

 6. Besætningen og dens kompetencer:  Instruktør og korttursstyrmænd/langtursstyrmænd.

Beskriv krav til besætningens størrelse og kompetencer. Besætningen er de personer, der skal passe på passagerer/elever. Det kan f.eks. være krav til kurser og praktisk erfaring:

     

 7. Operative forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer: Se afs. 2 og perioden fra solopgang til solnedgang, i perioden 15 maj til 1. okt.  

Beskriv operative begrænsninger, f.eks. geografiske begrænsninger, tidspunkter på døgnet/året samt maksimalt antal personer om bord:

..